Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida kogutakse teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga
ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.

Me ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise
keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses
defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Kohustume kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Meie tegevus
internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja
Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL)
2016/679. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised
meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja
töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Milliseid andmeid kogutakse?

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.
Teenus keskkondades kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute
tuvastamiseks.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IPaadress),
arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga
(kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade
puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.

Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid
ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.
Teenuskeskkondades (sh epoes) kogutakse isikuandmeid lepingute täitmiseks ja andmeid
isikuid huvitavate teemade osas (sh ostukorvi sisu, eelistuste, hoiakute, käitumiste, jms
kohta), et võimalusel parendada ootuspärase info edastamist ning seeläbi parendada
kliendikogemust teenuste tarbimisel ja otseturunduse teostamisel.

Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks
isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik.
Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki,
aadressi, e-posti aadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate
kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakt telefone.

Teenuste eest tasumisel krediit kaardi või pangalingi teenuse kaudu omab ligipääsu
pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Maksekeskus AS, kes väljastab vaid info
makse õnnestumise kohta ja kaardi 4 viimast numbrit.

Nõusolek seotud- ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse
tellimisel tellija isiku poolt teenuse tellimise hetkel. Teenuse tellimisega loetkse nõusolek
antuks vastava ajatempliga.

Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse
tähtajatult.
Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat
viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast
kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist
vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

Kellele võib kogutud andmeid edastada?

Kogutud ja töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või
isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne
menetleja) ja põhjendatud vajadus.
Teenuse raames klientide poolt sisestatud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja
õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku
(kliendi) vastutusalasse.

Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine
Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus
(koolitustel / seminaridel / konverentsidel osalemine).
Kõigil isikutel on õigus tutvuda enda isikuandmetega teenuskeskkondades.
Kui parandamine on võimalik, sõltuvalt teenusest ja teenuskeskkonnast, saab seda teha
koheselt.
Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või
teenuskeskkondades, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete
saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva
jooksul.
Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab
seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus
jõustub koheselt.
Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks
ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist,
andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks
esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Taotlust ei rahuldata, kui:

– see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
– see võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,
– see võib takistada õiguskaitse organite tööd,
– see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik.
– taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud.
– taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebilehti ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega
tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika
üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

PRIMARTRADE OÜ